Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku".

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986), przez EIB S.A., działająca na podstawie udzielonego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie:

https://www.eib.com.pl/#Przetargi

Dostęp do części niejawnej SIWZ można uzyskać poprzez złożenie wniosku do podmiotu prowadzącego postępowanie, tj. EIB S.A., na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania.

Nazwa

Data dodania

Autor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23 stycznia 2019 r. 12:51

Michał Walczewski

Informacja z otwarcia ofert

18 stycznia 2019 r. 13:07

Michał Walczewski

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

8 stycznia 2019 r. 14:42

Michał Walczewski

Ogłoszenie o zamówieniu

8 stycznia 2019 r. 14:41

Michał Walczewski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14 stycznia 2019 r. 14:42

Michał Walczewski

powrót

Dodał :

Michał Walczewski

Data dodania :

8 stycznia 2019 r. 14:41

Licznik odsłon :

229

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 stycznia 2019 r. 14:41

Dodanie

Michał Walczewski

30 maja 2019 r. 09:00

Edycja

Larysa Lewandowska