PRZETARGI - ARCHIWUM

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Zamawiający na podstawie art. 13a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017. ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Public ...
Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie ...
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku W dniu 02.12.2016 r. na stronie dodano informację o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie korekty załącznika nr 6 do ...
Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE)   Uwaga: Ogłoszenie uległo zmianie. Szczegóły zmian podano na końcu ogłoszenia. Uwaga: Termin składania ofert i termin otwarcia ofert uległ zmianie. Szczegóły podano na końcu ogłoszenia. Sekcja I : Insty ...

| 1 | 2 | 3 |