PRZETARGI - ARCHIWUM

Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę, Etap I, Chodnik od strony dolnej wody

Przetarg nieograniczony na "Remont chodników w ciągu mostu stalowego im. Marszałka Rydza Śmigłego przez rzekę Wisłę, Etap I, Chodnik od strony dolnej wody". ...
Remont drogi krajowej nr 91

Przetarg nieograniczony na "Remont drogi krajowej nr 91". ...
Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Public ...
Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie

Wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy Alei Chopina i w Pińczacie ...
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku W dniu 02.12.2016 r. na stronie dodano informację o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie korekty załącznika nr 6 do ...
Zimowe utrzymanie jezdni, ścieżek rowerowych, chodników oraz kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek w latach 2016-2017

Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE)   Uwaga: Ogłoszenie uległo zmianie. Szczegóły zmian podano na końcu ogłoszenia. Uwaga: Termin składania ofert i termin otwarcia ofert uległ zmianie. Szczegóły podano na końcu ogłoszenia. Sekcja I : Insty ...

| 1 |