RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielnej 13/21.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. nr. 54 411-64-54
  lub adresem email iod@mzukid.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
 • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane –   6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,
 1. Pana/Pani dany osobowe osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:
 • organom, którym MZUKiD jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od MZUKiD danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • którym MZUKiD powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.
   

       5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZUKiD w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZUKiD, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

       6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

       7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.

       8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu

       9. Podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych

 • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa
 • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 13 ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a tym samym podjęcia skutecznych działań.

Dodał :

Magdalena Glińska

Data dodania :

7 sierpnia 2018 r. 07:31

Licznik odsłon :

531

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

7 sierpnia 2018 r. 07:31

Dodanie

Magdalena Glińska

7 sierpnia 2018 r. 07:32

Edycja

Magdalena Glińska

7 sierpnia 2018 r. 07:43

Edycja

Magdalena Glińska

7 sierpnia 2018 r. 07:45

Edycja

Magdalena Glińska